Όροι χρήσης & Πολιτική απορρήτου

Όροι χρήσης & Πολιτική απορρήτου

ΝΟΜΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ / GDPR

Παρατίθενται οι όροι και οι προϋποθέσεις που διέπουν την χρήση της παρούσης ιστοσελίδας, τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά, πριν από την επίσκεψη/χρήση της ιστοσελίδας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην προβεί σε χρήση της. Σε αντίθετη περίπτωση τεκμαίρεται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους αναφερόμενους όρους.

Χρήση Ιστοσελίδας

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας γίνεται με ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για άμεση ή έμμεση ζημία των του επισκέπτη/χρήστη από τεχνικά προβλήματα προκαλούμενα από παράνομες πράξεις τρίτων (ενδεικτικά: υποκλοπές στοιχείων, διάδοση ιών κατά την χρήση της ιστοσελίδας ή αναπαραγωγής στοιχείων αυτής).

Υποχρεώσεις Επισκέπτη/Χρήστη

Η χρήση της παρούσης ιστοσελίδας γίνεται για προσωπική ενημέρωση. Ο επισκέπτης/χρήστης της παρούσας ιστοσελίδας δεσμεύεται ότι δεν κάνει χρήση για δημοσίευση, αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου, με τρόπο παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, κακόβουλο, προσβλητικό, δυσφημιστικό ή κατά παραβίαση απορρήτου τρίτου.

Ακρίβεια των πληροφοριών

Η εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να παρέχει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες. Ωστόσο, λόγω του κινδύνου παρέμβασης τρίτων, δεν μπορεί να εγγυηθεί για την ακρίβεια όλων των εμπεριεχόμενων στην ιστοσελίδα στοιχείων (ανά πάσα στιγμή). Σε περίπτωση που εντοπίσετε σφάλματα ή παραλείψεις στις παρεχόμενες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: … … … … … … … … …

Πνευματική Ιδιοκτησία

Ο δημιουργός της παρούσας ιστοσελίδας, απολαμβάνει νομικής προστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Δυνάμει του Ν.2121/1993 ο δημιουργός της παρούσης ιστοσελίδας με τη δημιουργία αυτής (ως έργου) και χωρίς την ανάγκη διατυπώσεων προστατεύεται από τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας επί αυτών, που περιλαμβάνει ως αποκλειστικά και απόλυτα δικαιώματα της εκμετάλλευσης του έργου και το δικαίωμα της προστασίας  του προσωπικού του δεσμού προς αυτό. Απαγορεύονται ρητά χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του δημιουργού του έργου η οποιαδήποτε αναπαραγωγή των ιστοσελίδων ή επί μέρους περιεχομένου αυτών, όπως κειμένου, μέρους της βάσης δεδομένων, γραφικών παραστάσεων ή φωτογραφιών, η οποία υπερβαίνει τα όρια της ιδιωτικής χρήσεως. Απαγορεύονται ενδεικτικά η αποθήκευση σε σκληρό δίσκο ή άλλο τεχνικό μέσο αποθήκευσης, η αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η εκτύπωση και διανομή σε έγγραφη μορφή (ηλεκτρονική ή έντυπη), ή η διανομή του περιεχομένου αυτών, η μετατροπή του συνόλου ή μέρους αυτών καθώς και η παρουσίαση στο κοινό.

Σε περίπτωση επίκλησης/παράθεσης χωρίων των ιστοσελίδων στα πλαίσια επιστημονικού διαλόγου, η παράθεση πρέπει να συνοδεύεται από την ένδειξη της πηγής και των ονομάτων του δημιουργού.

Πολιτική Απορρήτου – GDPR

  1. Η εταιρεία σέβεται απολύτως την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία που διέπει τα Προσωπικά Δεδομένα και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και την κατάλληλη τεχνολογία, ώστε να εξασφαλίζεται η μεγίστη δυνατή προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας. Δεσμευόμαστε ότι θα λαμβάνουμε κάθε ενδεδειγμένο μέτρο που έχει εκπονηθεί για την ασφαλή τήρηση των προσωπικών σας πληροφοριών και την προστασία των πληροφοριακών μας συστημάτων από τυχαία, παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη απώλεια, πρόσβαση, αποκάλυψη, χρήση, τροποποίηση ή καταστροφή, ωστόσο κανένας ιστότοπος ή πληροφοριακό σύστημα δεν μπορεί να είναι εγγυημένα 100% ασφαλή.
  2. Σε περίπτωση που τυχόν μας παρέχετε προσωπικές σας πληροφορίες, δηλώνετε ταυτόχρονα ότι αποδέχεσθε τις πολιτικές και πρακτικές μας και ότι συγκατατίθεσθε στη συλλογή και επεξεργασία τους. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους που ακολουθούν, δεν πρέπει να χρησιμοποιεί την παρούσα ιστοσελίδα.
  3. Η παρούσα ιστοσελίδα παρέχει στον χρήστη την δυνατότητα να εγγραφεί στις λίστες (mailing lists) για την παραλαβή Ενημερωτικών Δελτίων (Newsletters) της εταιρείας, αφού πρώτα δώσει τα στοιχεία που θα του ζητηθούν στην αντίστοιχη φόρμα, το περιεχόμενο της οποίας προστατεύεται σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου. Οι πληροφορίες που συλλέγονται είναι αποκλειστικά και μόνο πληροφορίες που παρέχει ο ίδιος ο χρήστης για αποκλειστικά και μόνο εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter), ήτοι όνομα, επώνυμο και email, διαφυλάσσοντας τον προσωπικό χαρακτήρα τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR.
  4. Τα στοιχεία του κάθε χρήστη δεν μεταβιβάζονται, δεν παραχωρούνται, δεν τα εκμεταλλευόμαστε εμπορικά δεν επεξεργάζονται από τρίτους και γενικά δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους για κανένα λόγο (εξαιρουμένων των σχετικών διατάξεων προς τις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές, κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις), ή εάν υποχρεωθούμε δυνάμει δικαστικής απόφασης ή δεσμευτικής νομικά πράξης άλλης αρμόδιας αρχής. Τα δεδομένα τηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα εξυπηρετείται η ανάγκη ενημέρωσης και επικοινωνίας και οι σκοποί που περιγράφονται στην παρούσα, καθώς και για τη συμμόρφωση μας σχετικά με τις κείμενες διατάξεις.
  5. Σε περίπτωση που επιθυμεί ο χρήστης, δύναται οποτεδήποτε να λάβει γνώση ή/και αντίγραφα των τηρουμένων δεδομένων που τον αφορούν, να ζητήσει τη διαγραφή, την τροποποίηση/επικαιροποίηση τους και γενικώς να ασκήσει τα δικαιώματα που του παρέχει η εθνική και κοινοτική νομοθεσία, είτε κάνοντας unsubscribe από οποιοδήποτε email ή newsletter έχει στείλει η εταιρεία, είτε με επικοινωνία του στα κατωτέρω αναφερόμενα στοιχεία επικοινωνίας του ιδρύματος (διεύθυνση, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τηλέφωνο) προκειμένου να διαγραφεί από την υπηρεσία αποστολής ενημερωτικού δελτίου (newsletter), χωρίς ωστόσο να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.
  6. Η ιστοσελίδα ενδέχεται να παρέχει συνδέσμους σε ιστοτόπους που διαχειριζόμαστε εμείς ή τρίτοι. Εάν επισκεφθείτε έναν από τους εν λόγω συνδεδεμένους ιστοτόπους, θα πρέπει να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου του ιστοτόπου, τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και τις λοιπές πολιτικές τους. Δεν ευθυνόμαστε για τις πολιτικές και τις πρακτικές τρίτων. Οι εν λόγω οργανισμοί χειρίζονται τις πληροφορίες που τους παρέχετε σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και την πολιτική απορρήτου τους.
  7. Πέραν των ανωτέρω, η επίσκεψη και περιήγηση στην ιστοσελίδα είναι ελεύθερη, χωρίς να απαιτείται ως προϋπόθεση η παροχή οποιασδήποτε ατομικής πληροφορίας ή προσωπικών δεδομένων.
  8. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που αναγράφεται στην αρχή. Η εταιρεία μπορεί ανά πάσα στιγμή να αλλάξει το περιεχόμενο και τις πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα αλλά και στους παρόντες όρους, κυρίως λόγω εναρμόνισής τους με νέες διατάξεις, αλλά και βελτίωσής τους. Κάθε σχετική τροποποίηση θα ενσωματώνεται στο παρόν νομικό σημείωμα και τεκμαίρεται ότι ο χρήστης έχει λάβει γνώση και την αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Ο χρήστης λοιπόν, προκειμένου να λαμβάνει γνώση, κάθε φορά πριν χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα μας, της τελευταίας έκδοσης των παρόντων όρων, θα πρέπει να ελέγχει την παρούσα τακτικά ώστε να ενημερώνεστε για την πιο πρόσφατη ενημερωμένη έκδοση της πολιτικής. Για τις ανάγκες της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται η εταιρεία.

Στοιχεία Επικοινωνίας της εταιρείας

Επωνυμία: «ΝΙΚΗΤΑΣ ΓΑΒΑΛΑΣ Ι.Κ.Ε»
Διεύθυνση: ΦΥΛΗΣ 3 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Ταχ. Κωδ.: 19300
Τηλέφωνο: 2105596161
Φαξ: 2105596161
e-mail: info@euroinox.gr

Search euroinox.gr